619 Kearny Street, San Francisco, CA 94108   Tel: 415-981-0505


本積善堂門前街景
Jack Sen Tong
street view

2017 Board Members 理事會理事
簡勁華  Gon, Walee  * 鄭文玉  Chang, Mun Yuk 
黃永前  Wong Yong Qian 陳尚平  Chun, Paul  *
阮桂康  Ruan, Gui Kang  * 陳國慶  Chan, Kerwin  *
李北池  Lee, Pak Chi  * 陳君雁  Chun, Sylvia  *
鄭建平  Chang Jain Ping  * 阮玉庭  Ruan, Yu Ting  *
李天富  Li, Tian Fu 李紹儀  Lee, Shao Yi
周少梅  Zhou, Shao Mei 陳華永  Chan, Hua Yong
何少芬  He Shao Fen 馮燕卿  Feng, Yan Qing
李霞芳  Lee, Xia Fang 李浩霖  Li, Hao Lin
陳李生  Lee, Gilman 溫大川  Chan, Jackson
陳國秋  Chan, Emil 周帝煥  Zhou, Di Huan
陳澤生  Chen, Ze Shing 李漢文  Li, Han Wen
陳拔萃  Chan, Robert  
* Staff member 職 員

2017 Alternate Board Members 候補理事
陳棣航  Chan, Dai Hong 鄭佩恆  Zheng, Pei Heng
鄭桂新  Chang, Kin 歐文邦  Au Wen Weng
陳耀忠  Chan, Yiu Chung  

2017 Women Group Staffs 婦女姐職員
組長:李霞芳 Lee, Xia Fang   副組長:周少梅 Zhou, Shao Mun   書記:馮燕卿 Feng, Yan Qing 

2017 Adviser Members 顧  問
程帝滔  Chung, Dai To 陳抗建  Chun, William
李鋆源  Lee, Dale  

2017 Yeong Wo Attendance Members 出席陽和
陳國慶   Chan, Kerwin (顧問)  
簡勁華  Gon, Walee 鄭文玉  Chang, Mun Yuk
李北池  Lee, Pak Chi 鄭建平  Chang Jain Ping 


歷屆理事會成員名單 Previous Broadmembers Name List


Year 2016
理 事 簡勁華 陳耀忠 陳華永 陳尚平 鄭文玉 陳國慶 李北池 陳君雁 鄭佩恆 阮玉庭 李漢文
陳棣航 鄭桂新 陳李生 陳國秋 温大川 周帝煥 李天富 李紹儀 周少梅 何少芬 馮燕卿
鄭建平 李霞芳 李浩霖
候補理事 陳拔萃 李少明 陳棣溪 黃永前 陳澤生
顧 問 程帝滔 陳抗建 李鋆源
出席陽和 顧問 : 陳國慶     理事 : 陳耀忠 簡勁華 鄭文玉 李北池

Year 2015
理 事 陳耀忠 陳國慶 陳華永 陳尚平 鄭文玉 簡勁華 李北池 陳君雁 張漢明 陳澤生 李天富
李紹儀 李霞芳 陳拔萃 程武日 周少梅 陳國英 李漢文 陳棣航 鄭桂新 陳李生 陳國秋
温大川 鄭佩恆 周帝煥
候補理事 馮燕卿 阮玉庭 陳棣溪 李浩霖 簡潤玲
顧 問 程帝滔 陳抗建 李鋆源
出席陽和 陳耀忠 陳國慶 簡勁華 鄭文玉

Year 2014
理 事 鄭文玉 簡勁華 陳國慶 陳尚平 鄭桂新 張漢明 李北池 陳君雁 陳國英 李天富 李紹儀
陳澤生 陳棣溪 李浩霖 陳拔萃 李霞芳 陳李生 温大川 陳棣航 陳耀忠 周帝煥 李漢文
何少芬 陳國秋 周少梅
候補理事 程日武 簡潤玲 許潤泗 周岳泉
顧 問 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 李鋆源
出席陽和 鄭文玉 簡勁華 陳國慶 陳耀忠

Year 2013
理 事 鄭文玉 簡勁華 陳國慶 陳尚平 鄭桂新 張漢明 李北池 陳君雁 陳國英 李天富 李紹儀
陳澤生 陳棣溪 李浩霖 陳拔萃 李霞芳 陳李生 温大川 陳棣航 陳耀忠 周帝煥 李漢文
何少芬 陳國秋 周少梅
候補理事 程日武 簡潤玲 許潤泗 周岳泉
顧 問 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 李鋆源
出席陽和 鄭文玉 簡勁華 陳國慶 陳耀忠

Year 2012
理 事 鄭文玉 簡勁華 陳國慶 陳尚平 鄭桂新 張漢明 李北池 陳君雁 陳國英 李天富 李紹儀
李紹儀 陳澤生 陳華永 程日武 陳拔萃 李霞芳 陳李生 温大川 陳棣航 陳耀忠
周帝煥 李漢文
候補理事 李浩霖 簡潤玲 陳棣溪 馮燕卿 阮玉庭
顧 問 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 李鋆源
出席陽和 簡勁華 鄭文玉 陳國慶 陳耀忠

Year 2011
理 事 簡勁華 周帝煥 鄭文玉 陳尚平 陳國慶 陳君雁 李北池 張漢明 陳國英 李天富 李紹儀
李鋆源 陳拔萃 陳棣溪 何少芬 陳澤生 李浩霖 陳耀忠 陳李生 鄭桂新 陳棣航 陳國秋
温大川 周少梅 李漢文
候補理事 歐陽似蘭 梁炳衡 簡潤玲 許潤泗 嚴榮輝
顧 問 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 周仲明
出席陽和 陳國慶 簡勁華 鄭文玉 陳耀忠

Year 2010
理 事 陳國慶 簡勁華 鄭文玉 陳尚平 周帝煥 陳君雁 李北池 鄭桂新 陳國秋 陳李生 温大川
陳棣航 陳耀忠 簡帝彩 梁炳衡 李天富 張漢明 陳國英 李紹儀 李鋆源 陳拔萃 陳棣溪
何少芬 陳澤生 李浩霖
候補理事 周少梅 簡潤玲 梁華管 嚴榮輝 鄭植民
顧 問 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 周仲明
出席陽和 陳國慶 簡勁華 鄭文玉 陳耀忠

Year 2009
理 事 陳國慶 簡勁華 鄭文玉 陳尚平 周帝煥 張漢明 簡帝容 鄭桂新 陳君雁 李天富 陳澤生
李紹儀 陳棣溪 嚴天成 陳拔萃 陳國英 李鋆源 陳李生 温大川 陳棣航 陳耀忠 簡帝彩
李北池 陳國秋 梁炳衡
候補理事 何少芬 周仲平 周少梅 李浩霖 鄭植民
顧 問 鄭昭球 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 周仲明
出席陽和 陳國慶 簡勁華 鄭文玉 簡帝容

Year 2008
理 事 簡帝容 陳國慶 鄭文玉 陳君雁 簡勁華 張漢明 陳耀忠 陳棣航 李天富 鄭桂新 簡帝彩
陳李生 陳尚平 温大川 陳國秋 李北池 何少芬 陳澤生 李紹儀 陳棣溪 嚴天成 陳拔萃
陳國英 李鋆源 歐陽似蘭
候補理事 周帝煥 梁炳衡 周仲平 鄭植民 李浩霖
顧 問 鄭昭球 鄭觀志 程帝滔 陳抗建 周仲明
出席陽和 簡帝容 陳國慶 簡勁華 陳耀忠

Year 2007
理 事 簡帝容 陳國慶 鄭文玉 簡勁華 張漢明 鄭桂新 陳耀忠 陳棣航 李天富 陳澤生 鄭植民
陳君雁 李紹儀 陳棣溪 嚴天成 李鋆源 簡帝彩 陳李生 陳尚平 温大川 陳國秋 李北池
陳國英 何少芬 歐陽似蘭
候補理事 陳拔萃 李浩霖 陳仲溢 周文獻 黃炳麟
顧 問 鄭昭球 鄭觀志 嚴紹麟 程帝滔 陳抗建 周仲明
出席陽和 簡帝容 陳國慶 鄭桂新 陳耀忠

Year 2006
理 事 陳耀忠 簡帝容 鄭文玉 簡勁華 張漢明 鄭桂新 簡帝彩 陳棣航 李天富 温大川 陳李生
陳凱師 陳國英 陳拔萃 李北池 黃炳麟 陳國慶 陳澤生 陳君雁 李紹儀 陳棣溪 嚴天成
李鋆源 鄭植民 歐陽似蘭
候補理事 陳國秋 陳尚平 梁華管 周文獻 陳仲溢 李浩霖 周煥剛
顧 問 鄭昭球 鄭觀志 嚴紹麟 程帝滔 陳抗建 周仲明
出席陽和 簡帝容 鄭文玉 鄭桂新 陳耀忠


Web Counter
Web Counter